نویسنده = حمید رفیعی هنر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی پنهان‌کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا‌ازدواج در فرایند خواستگاری

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-78

حمید رفیعی هنر؛ علی بیات