نویسنده = ابراهیم عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ونقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه

دوره 24، شماره 71، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-30

ابراهیم عزیزی