نویسنده = فاطمه چراغی پور
تعداد مقالات: 1
1. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-90

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی