شماره جاری: دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399 
3. قضازدایی جرایم خانوادگی؛ از نظریه تا اجرا

صفحه 47-80

عاطفه عباسی کلیمانی؛ رکسانا بوعذار