بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

 • دانش پور، افتخار [1] استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
 • داودی، هما [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، وکیل دادگستری
 • داوودی، هما [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
 • داوودی، هما [1] دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و وکیل دادگستری
 • داوودی، هما [1] دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ر

ز

 • زرگوش نسب، عبدالجبار [1] دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 • زینالی، امیر حمزه [1] دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی؛ عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • زینالی، امیر حمزه [2] عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • زنگی اهرمی، عهدیه [1] دانش‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‏ الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

س

 • سالارزایی، امیرحمزه [1] دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • ستایش پور، محمد [1] پژوهشگر دکتری حقوق بین‏ الملل دانشگاه قم، قم، ایران
 • سرخ حصاری، فاطمه [1] دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، ایران، تهران
 • سرخ حصاری، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران
 • سعیدی، فریده [1] کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
 • سوکی، آذر [1] دانشجوی دکتری قرآن و منابع اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • سوکی، آذر [1] دانشجوی دکتری قرآن و منابع اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ش

 • شاکری گلپایگانی، طوبی [1] استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
 • شایگان، فریبا [1] استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین
 • شجاعی، راضیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)
 • شعبانپور، محمد [1] استادیار گروه مطالعات بنیادین قرآن دانشگاه علامه طباطبائی
 • شکری، فاطمه [1] طلبه سطح چهارفقه خانواده،مجتمعالزهرا، سمنان، ایران
 • شکری، فریده [1] دکتری حقوق خصوصی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مدرس دانشگاه امام صادق
 • شکری، فریده [1] دکتری حقوق خصوصی؛ مدرس دانشگاه امام صادق ع و دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران
 • شکری، فریده [1] دکتری حقوق خصوصی و استادیار دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران
 • شهسواری، علی [1] هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گواهی، زهرا [1] استادیار گروه الهیات دانشگاه پیام نور
 • گودرزی، ساحل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، لرستان، ایران

م

ن

و

ه

 • هژبری، نسرین [1] -استادیار گروه فقه و معارف اسلامی مجتمع آموزش عالی جامعه المصطفی واحد مشهد

ی