نویسنده = میرشمسی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تراز کردن میزان دیه زنان با رویکرد به موازین عقلی

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-80

فاطمه میرشمسی