نویسنده = ریاضت، زینب
تعداد مقالات: 1
1. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه در خانواده

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-67

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زینب ریاضت