موضوعات = معارف اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. اجتهاد در سیره امام صادق (ع)

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 140-162

فریبا افضلی قادی