دوره و شماره: دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393 
4. پیشگیری وضعی از جرایم جنسی

صفحه 71-96

احمدرضا توحیدی؛ دنیا فضلی


7. آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد

صفحه 143-154

ملیحه سادات حسینی بهارانچی؛ محمد صالحی مازندرانی