دوره و شماره: دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-201 
2. بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

صفحه 31-58

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا میرزازاده