دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389 
7. اسقاط جنین از دیدگاه فقهای عامه و امامیه

صفحه 131-150

عبدالجبار زرگوش نسب؛ طاهر علی‌محمدی