دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388 (پاییز و زمستان 1388) 
7. پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در "شبهه"

صفحه 131-151

کبری پورعبدالله؛ آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی