دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388 (بهار و تابستان 1388) 
7. اثر جنون در انحلال نکاح

صفحه 131-148

سعید ابراهیمی؛ محسن اسماعیلی