دوره و شماره: دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396 
2. جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده

صفحه 27-49

کبری پورعبدالله؛ صدیقه محمدحسنی


3. نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

صفحه 53-72

سیدمحمدمهدی صابر؛ سید جلال موسوی نسب؛ محمد رضا کیخا


4. تبیین قاعده لا مهر لبغی در نظام حقوقی ایران

صفحه 73-98

سیدعلیرضا میرکمالی؛ میرسیدمهدی کاظمی