دوره و شماره: دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-250 
1. مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

صفحه 5-27

مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری؛ نرگس خاتون امینی کمرودی


2. آثار عقد فضولی در مصاهرت

صفحه 29-51

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد


5. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

صفحه 89-116

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی


10. مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال

صفحه 211-239

سمیه رحیمیان گوار؛ رضا فانی