دوره و شماره: دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-250 
1. مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

صفحه 5-27

مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری؛ نرگس خاتون امینی کمرودی


4. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

صفحه 63-90

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی