دوره و شماره: دوره 24، شماره 71، پاییز و زمستان 1398 
1. آثار عقد فضولی در مصاهرت

صفحه 29-5

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد


4. مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال

صفحه 73-101

سمیه رحیمیان گوار؛ رضا فانی


7. حق بر خانواده افراد دارای معلولیت از منظر موازین بین‌المللی

صفحه 153-183

محیا صفاری نیا؛ معصومه منفرد مسقانی