دوره و شماره: دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-153 
1. نظریه رُخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده

صفحه 5-28

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی