دوره و شماره: دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-195 
4. سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه از نظر فقه و حقوق

صفحه 81-106

مرتضی طبیبی جبلی؛ آزاده علیان نجف آبادی؛ مسعود راعی دهقی


7. بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه

صفحه 157-186

سید محمد جواد وزیری فرد؛ فاطمه فلاح تفتی