اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر صدیقه مهدوی کنی

دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

s.mahdaviatisu.ac.ir

سردبیر

دکتر عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

abkarimiatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی اردبیلی

علوم جزا و جرم شناسی استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

mohammaliardebiliathotmail.com

دکتر گودرز افتخار جهرمی

حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharatsbu.ac.ir

دکتر ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawathotmail.com

دکتر عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

abkarimiatut.ac.ir

دکتر سید مصطفی محقق احمد آبادی

دکتری حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی

m_mohagheghatsbu.ac.ir

دکتر حسین میرمحمد صادقی

دکتری حقوق جزا - جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

h_sadeghiatsbu.ac.ir

حسین مهرپور محمدآبادی

دکتری حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی

z.rouzbahaniatyahoo.com

دکتر فریبا حاجی علی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه الزهراء

faribahajatyahoo.com

دکتر سید محمد حسینی

حقوق دانشیار دانشگاه تهران

criminstatut.ac.ir

دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران

azimzadehatisu.ac.ir

احمدعلی قانع

دانشیار گروه معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

a.ghaneatisu.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

دکتر اکرم جودی نعمتی

دکتری ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

a_judyatyahoo.com

دبیر اجرایی

الهه حاجیان حیدری

کودک کارشناسی ارشد

Publications Office Manager
nashriatatisuw.ac.ir