دوره و شماره: دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391 (پاییز و زمستان 1391) 
1. فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی

صفحه 5-27

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ انسیه خدایی