دوره و شماره: دوره 24، شماره 71، پاییز و زمستان 1398